Sidste dages Profeter og Apostle

vidner om Mormons Bog

Her kan du læse tidligere generalautoriteter i Jesu Kristi Kirke bære deres vidnesbyrd om Mormons Bog. Du kan læse mere om kirkens nuværende profet og præsident, de tolv apostle og andre ledere her.

Præsident Spencer W. KimballSpencer W. Kimball (1895-1985). "Det er ikke [Mormons Bogs] dramatiske kriser, dens historie, dens beretning som er så vigtig, men dens magt til at forandre mennesker til Kristuslignende personer, som er værdige til ophøjelse. Den er Guds ord. Den er et magtfuldt andet vidne om Kristus. Og alle sande troende som elsker Forløseren vil helt sikkert byde yderligere beviser på hans guddommelighed velkommen." ("Conference Report," April 1963, 67)


Ældste Bruce R. McConkieBruce R. McConkie (1915-1985). "Mormons Bog er en definitiv, alt-omfavnende og omfattende optegnelse. Vore skrifter siger, at den indeholder fylden af det evige evangelium .. Der findes en anden .. test som alle, der søger efter at kende sandheden, kan anvende. Den kræver ganske enkelt af os at vi læser, overvejer og beder-- altsammen i troens ånd og med et åbent sind. At vi er agtpågivende overfor de emner, som vi har for hånden. Mens vi læser, overvejer og beder-- bør vi spørge os selv ettusinde gange, "Kunne noget menneske have skrevet denne bog?" Og det er helt sikkert, at et eller andet sted imellem den første og den ettusinde gang at dette spørgsmål stilles, vil enhver ægte og oprigtig sandhedssøger ved Helligåndens kraft komme til at erfare at Mormons Bog er sand, at den er Herrens sind og vilje og røst til hele verden i vores tid." ("Ensign" 13, Nov. 1983, 73-74)


Ældste B.H. RobertsB.H. Roberts (1857-1933). "Mennesker er gået til Mormons Bog i fortvivlelse, og er gået opmuntret bort; de er gået til den i sorg, og er gået trøstet bort; de er gået til den i perioder hvor de i øjeblikket var overvældet af de tåger som menneskers spekulationer sommetider kaster hen over sandheden, og de er gået oplyste bort--med fornyet tro, håb og næstekærlighed. Den skabte i dem en fastere tro på Gud. I dens ånds nærværelsen fik tvivlen vinger at flyve med. De fandt at dens moralske og åndelige standarder var de højeste og mest ædle .. Uanset hvilken magt den besidder til at opløfte, trøste og opmuntre mennesker; uanset hvilken magt den har til at opbygge håb, tro eller til at fremme næstekærlighed, så eksisterer den ikke i kraft af dens menneskelige fortrin, men på trods af deres fravær, derfor må en sådan indfllydelse for det gode som den besidder tilregnes Guds Ånd i hvilken den blev skrevet, og af hvilken Ånd den er gennemtrængt; og som følge af denne ånds nærværelse i den, må bogen selv være af guddommelig oprindelse." ("New Witnesses for God" Salt Lake City, Deseret Book, 1951, 3:325-17, 331)


Præsident Howard W. HunterHoward W. Hunter (1907 - 1995). "Til dem af jer som ikke kender Mormons Bog, men som oprigtigt søger efter sandheden, vil læsning af den have en markant indflydelse på jeres liv. Den vil forstørre din kundskab om Guds handlemåde med mennesket og vil give dig et større ønske om at leve i harmoni med evangeliets læredomme. Den vil også give dig et magtfuldt vidnesbyrd om Jesus. " (Dennis L. Largely, "Ensign," 13, May 1983, 16)


Præsident Joseph F. SmithJoseph F. Smith (1838-1918). "Jeg har læst den mange gange siden, og jeg har spurgt mig selv snesevis af gange, har du nogensinde opdaget �n forskrift, læresætning, eller noget bud i denne bog, som er beregnet på at skade nogen, på at skade verden, eller som er i modstrid med Guds ord, som det findes i Bibelen? Og svaret kom uværgeligt, Nej, ikke en eneste ting; enhver forskrift, læresætning, råd, profeti, ja alle ord som denne bog indeholder, i relation til den store plan for menneskets forløsning og frelse, er beregnet på at gøre dårlige mennesker gode, og gode mennesker bedre." ("Journal of Discources", 26 vols. London, Latter-day Sints Book Depot, 1854-86, 24:14)Præsident Harold B. LeeHarold B. Lee (1899-1973). "I denne tid hvor Bibelen bliver nedvurderet af mange, som har blandet denne verdens filosofier sammen med Bibelens skrifter, for at ophæve deres sande betydning, er det en lykke at vores evige Himmelske Fader, som altid bekymrer sig for sine børns åndelige velbefindende, har givet os en anden bog med skrifter, kendt som Mormons Bog, som et forsvar for Bibelens sandheder, der blev skrevet og talt af profeterne, sådan som Herren instruerede dem. .. Ved hjælp af dette andet vidne kan vi mere sikkert kende betydningen af de fordums profeters lærdomme og, ja, Mesteren og hans disciples lærdomme, som de underviste i, mens de levede blandt menneskene. Dette bør inspirere alle som ønsker at være ærlige sandhedssøgere til at føje disse to hellige skrifter sammen og studere dem som �n bog, og at forstå deres sande indbyrdes forhold, sådan som vi gør." ("Ye Are the Light of the World," Salt Lake City, Utah: Deseret Book, 1974)


Præsident Brigham youngBrigham Young (1801-1877). "Da Mormons Bog blev trykt første gang, kom den mig ihænde to eller tre uger efter. .. Jeg undersøgte dens indhold omhyggeligt i to år før jeg besluttede mig til at modtage bogen. Jeg vidste at den var sand, lige så sikkert som jeg vidste at jeg kunne se med mine øjne, eller føle med mine fingre .. Havde dette ikke været tilfældet, så ville jeg aldrig, indtil denne dag, have taget imod den .. Herren har virket gennem århundreder for at forberede vejen til fremkomsten af denne bogs indhold fra jordens skød, så den kunne blive udgivet til verden, for at vise dens indbyggere at han stadig lever, og at han i de sidste dage, vil indsamle sine udvalgte fra jordenss fire hjørner." ("Discourses of Brigham Young," selected by John A. Widtsoe, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954)


Få en gratis kopi af Mormons Bog

Indholdsfortegnelse

© 2005-2019. Dette er ikke et officielt web site for Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige. Ejeren, John Nørgaard, er alene ansvarlig for indholdet.