Sidste dages profeter

Her kan du læse tidligere profeter og præsidenters vidnesbyrd om profeten Joseph Smith. Du kan læse mere om den levende profet, de tolv apostle og andre kirke-ledere.


Præsident Brigham Young

Præsident Brigham Young (1801-1877). "Alt som Joseph Smith gjorde var at forkynde sandheden-evangeliet, som Herren åbenbarede det til ham-og at fortælle folket hvordan de kunne blive frelst, og de ærlige af hjertet løb og samledes omkring ham og elskede ham lige så højt som deres eget liv .. Jeg har lyst til at råbe halleluja, hele tiden, når jeg tænker på, at jeg har kendt Joseph Smith, den profet, som Herren oprejste." (Deseret News, 10 Aug. 1864, 859).
Præsident George Albert Smith

Præsident George Albert Smith (1870-1951). "Efter min mening er et af de stærkeste vidnesbyrd om guddommeligheden af vor Frelsers liv, vidnesbyrdet om Joseph Smith, som nedlagde sit liv som et vidne om sandheden af Jesu Kristi evangelium." (Journal History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 19 Dec. 1926, 4a).

Præsident David O. McKay Præsident David O. McKay (1873-1970). " Joseph Smith som blot var en dreng på mellem fjorten og femten år, erklærede at han som svar på sin bøn modtog en åbenbaring fra Gud. Hans erklæring var enkel men stensikker; og han blev overrasket når mennesker betvivlede dens sandhed. For ham var hans påstand blot en erklæring om en enkel kendsgerning; for den kristne verden vise den sig at være et lysende glimt, der på en slående måde svækkede deres religiøse struktur fra tårnet ned til fundamentet. . . . Hvis hans påstand om åbenbaring fra Gud påvises efterlader den ingen tvivl om hans myndighed til at organisere Jesu Kristi Kirke på jorden, og til at administrere dens principper og ordinancer med myndighed. Således blev ved selve starten på dette store sidste-dages værk Kristi Kirkes urokkelig hjørnesten lagt, i denne uddeling, nemlig myndigheden til at forrette i Jesu Kristi navn i de ting som vedrører Hans Kirke." (Joseph Smith-His Source of Knowledge, Millennial Star, Feb. 8, 1923, 88-89)Præsident Joseph Fielding Smith

Præsident Joseph Fielding Smith (1876-1972). "Joseph Smith er åbenbareren af kundskab om Kristus og om frelsen til verden i denne tid og slægt. .. Jeg for mit vedkommende ønsker for evigt at blive talt med blandt de, som søger råd og myndighed og velsignelser, som de er kommet fra denne store profet, Herren oprejste for at påbegynde genoprettelsen af alle ting i denne sidste og fantastiske uddeling af evangeliet." (Quoted in Joseph Fielding Smith Jr. and John J. Stewart, The Life of Joseph Fielding Smith [1972], 364).
Præsident Harold B. Lee

Præsident Harold B. Lee (1899-1973). "Intet menneske kan acceptere Jesus Kristus som verdens Frelser, intet menneske kan acceptere dette som Hans kirke, Jesu Kristi Kirke, medmindre han kan acceptere Joseph Smith som Guds talerør og genopretteren af Hans værk i disse sidste dage." (The Teachings of Harold B. Lee, ed. Clyde J. Williams [1996], 371).

Præsident Ezra T. Benson
Præsident Ezra Taft Benson (1899-1994). "Gud har i enhver gerning åbenbaret sig selv fra himlene. Han oprejste drengeprofeten. .. Joseph Smith har gjort mere for menneskenes frelse i denne verden end noget andet menneske, som nogensinde har levet her, Mesteren undtaget. Han står som overhoved for denne uddeling-den største uddeling af evangeliet i alle tider-og hele verden vil engang komme til at indse, at han i enhver gerning er den Levende Guds profet." (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 131-32).
Præsident Gordon B. Hinckley Præsident Gordon B. Hinckley (1910-2008). "Hvor stor er vores gæld til ham. .. Det var ham som bragte os en sand kundskab om Gud, den Evige Fader, og Hans Opstandne Søn, Herren Jesus Kristus. På den korte tid som hans store åbenbaring varede lærte han mere om Guddommens natur end alle de, som gennem århundreder havde drøftet spørgsmålet i lærde råd og videnskabelige fora. Han bragte os den forunderlige Mormons Bog, som et andet vidne om den levende virkelighed af Guds Søn. Til ham kom, fra de som bar det fordum, præstedømmet, magten, gaven, myndigheden, nøglerne til at tale og handle i Guds navn. Han gav os organiseringen af Kirken og dens store og hellige mission. Gennem ham blev det hellige Tempels nøgler gengivet, så mænd og kvinder kan indgå evige pagter med Gud og så det store arbejde for de døde kan fuldføres, så vejen til evige velsignelser åbnes .. Han var et redskab i den Almægtiges hænder. Han var den tjener som under Herren Jesu Kristi ledelse, frembragte dette store sidste-dages værk .. Vi står i ærbødighed foran ham. Han er denne uddelings store profet. Han står som overhoved for dette store og mægtige værk, som spreder sig ud over jorden. Han er vores profet, vores åbenbarer, vores seer, vores ven. Lad os ikke glemme han. Lad ikke hans minde blive glemt ved fejringen af julen. Gud ske tak for Profeten Joseph." (A Season for Gratitude, Ensign, Dec. 1997, 2).Indholdsfortegnelse
Vidner for Profeten

"Den Herre Herren gør intet uden at have åbenbaret sin Hemmelighed for sine Tjenere, Profeterne." ( Amos 3:7 )

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige "er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten." (Efes. 2:20)

© 2005-2019. Dette er ikke et officielt web site for Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige. Ejeren, John Nørgaard, er alene ansvarlig for indholdet.