Sidste dages apostle

Her kan du læse nogle nutidsapostles vidnesbyrd om Profeten Joseph Smith. Du kan læse mere om den levende profet, de tolv apostle og andre kirke-ledere.

Ældste Bruce R. McConkieÆldste Bruce R. McConkie (1915-1985). "En af de mest udtryksfulde .. profetiske udtalelser vedrørende den som blev udvalgt til at være overhovedet for tidernes fyldes uddeling kommer til os fra Josef, som blev solgt til Ægypten. "En seer, som skal være en udsøgt seer for mine lænders frugt, skal Herren min Gud lade fremstå," vidnede han. Til Josef i fordums tid sagde Herren: "En udsøgt seer vil jeg lade fremstå af dine lænders frugt, og han skal være højt agtet blandt dine lænders frugt. Og til ham vil jeg give befaling om, at han skal udføre et værk for dine lænders frugt, hans brødre, som skal være af stor værdi for dem, ja, derved at den bringer dem til kundskab om de pagter, som jeg har sluttet med dine fædre." Idet han uddybede dette løfte sagde Jakobs søn: "Og han skal få navn efter mig; og det skal være efter hans fars navn. Og han skal være ligesom jeg; for det, som Herren skal udføre ved hans hånd, skal ved Herrens kraft bringe mit folk til frelse." ( 2.Nefi 3:6-15 ) Joseph Smith blev forudordineret i evighedens råd til at komme til jorden i de sidste dage, til igen at oprette den sande kirke og Herrens rige på jorden, og til at forberede et folk til Herrens andet komme." ("Millenial Messiah" s.332)


Ældste Dallin H. OaksÆldste Dallin H. Oaks. "Jeg bekræfter højtideligt det vidnesbyrd, som Joseph Smith udtrykte i det berømte Wentworth brev fra 1842: ".. Sandhedens banner er blevet rejst. Ingen uhellig hånd kan standse dette værks fremgang. Forfølgelser kan rase, pøbelhobe kan forene sig, hære kan samles, og bagvaskelse kan smæde, men Guds sandhed vil gå fremad frimodigt, ædelt og uafhængig, indtil den har gennemtrængt hvert kontinent, besøgt hvert himmelstrøg, fejet hen over hvert land og lydt i hvert eneste øre - indtil Guds hensigter er udført, og den store Jahve skal sige, at værket er fuldbragt." ("Joseph, the Man and the Prophet," Ensign, May 1996)


Ældste Jeffrey R. HollandÆldste Jeffrey R. Holland. "Jeg ved med ubestridelig og urokkelig sikkerhed at Mormons Bog er en optegnelse af ældgammel oprindelse, skrevet af Israelitter kaldet af Gud til at gøre det, beskyttet og overdraget af himlens engle, og oversat i vor tid af en nutidsprofet, seer, og åbenbarer, Joseph Smith, Jun. Jeg ved at han oversatte den, som han sagde at han gjorde - "ved Guds gave og magt" - for en sådan bog kunne ikke være blevet oversat på nogen anden måde." ("Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon," kap.17)Ældste Joseph B. WirthlinÆldse Joseph B. Wirthlin (1917-2008). "Joseph Smith�en mand som var utrænet indenfor teologi�frembragte flere trykte sider med skrifter end de forenede skrifter, som kom fra skribenter som Moses, Lukas og Paulus. Disse omfatter hans oversættelse af Mormons Bog og Den Kostelige Perle, åbenbaringerne som findes i Lære og Pagter, skrivelserne i Den Kostelige Perle, og hans revidering af dele af Bibelen. Hvad der kom gennem ham lå helt klart udover hans naturlige evner." ("Finding Peace in Our Lives", Chap. 14)
Ældste L. Tom PerryÆldste L. Tom Perry. "Joseph Smith var en Guds profet, Herrens talerør og genopretteren af alle vigtige ting til at opbygge Guds rige og forberede Herren Jesu Kristi andet komme. Når vi søger ham, er det vigtigt, at vi søger ham gennem hans kirke. Det er gennem hans genoprettede kirke, at vi modtager alle de frelsende ordinancer, som er nødvendige for at vende tilbage til ham." ("Hvad vil i?" Liahona, Maj 2005).

Ældste Richard G. ScottÆldste Richard G. Scott. "Joseph Smith forklarede hvordan man opnår et vidnesbyrd om sandheden: "Søg i skrifterne-søg i de åbenbaringer, som vi udgiver, og bed din Himmelske Fader, i Hans Søns, Jesu Kristi navn, om at åbenbare sandheden for dig, og hvis du gør dette med øjet alene henvendt på Hans ære, uden at tvivle, så vil Han svare dig ved Hans Hellige Ånds kraft. Du vil da vide for dig selv og ikke fra nogen anden. Du vil ikke være afhængig af noget menneske for din kundskab om Gud; ej heller vil der være plads til nogen spekulation." ("Finding Peace, Happiness, and Joy," kap.23)Ældste Robert D. HalesÆldste Robert D. Hales. "Joseph Smith udøvede�som en 14-år gammel dreng�urokkelig tro og fulgte Jakobs vejledning om at "spørge Gud" ( Jakobs Brev 1:5 - King James ). Gud Faderen og Hans Søn, Jesus Kristus, viste sig for ham og gav ham instruktioner. Hvor glorværdig var ikke denne første åbenbaring, som den første profet i denne uddeling modtog! Seksten år senere besøgte Frelseren ham igen i Kirtland Templet, og han vidnede, "Vi så Herren .. og hans røst var som lyden af bruset fra vældige vande, ja, Jahves røst, som lød: Jeg er den første og den sidste; jeg er den, som lever, jeg er den, som blev slået ihjel; jeg er jeres talsmand over for Faderen." ( L&P 110:2�4 ). Alle de hvis sjæle hungrer efter tro, inviterer jeg til at "søge denne Jesus, om hvem profeterne og apostlene har skrevet." ( Eter 12:41 ) ("Finding Faith in the Lord Jesus Christ," NewEra, Dec 2007, 32�36)Indholdsfortegnelse
Vidner for Profeten

"og jeg taler til jer, ligesom til Paulus, min apostel, for I er kaldet med selv samme kaldelse, som han var kaldet med." ( L&P 18:9 )

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige "er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten." (Efes. 2:20)

© 2005-2019. Dette er ikke et officielt web site for Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige. Ejeren, John Nørgaard, er alene ansvarlig for indholdet.