Faderen og Sønnen viser sig for Profeten Joseph Smith

Joseph Smith's Vidnesbyrd

"Jeg så en lyssøjle lige over mit hoved, stærkere end solens glans, og den dalede gradvis ned, indtil den hvilede på mig ..Da lyset hvilede på mig, så jeg to personer, hvis glans og herlighed trodser enhver beskrivelse, stående over mig i luften. Den ene af dem talte til mig, kaldte mig ved navn og sagde, idet han pegede på den anden: Denne er min elskede Søn. Hør ham!"   (Joseph Smith - Historie 1:16-17)

Da Joseph Smith fortalte andre om sin oplevelse vakte det en del fordom imod ham blandt dem, der bekendte sig til religion. Skønt han kun var en ubetydelig dreng på mellem 14 og 15 år, som var tvunget til at skaffe sig et tarveligt udkomme ved sit daglige arbejde, tiltrak hans person opmærksomhed blandt lederne i datidens sekter, i en grad så det fyldte dem med den stærkeste modstandsånd. Joseph vidnede:

"Dog var det ikke desto mindre en kendsgerning, at jeg havde set et syn. Jeg har siden tænkt, at jeg følte ligesom Paulus, da han holdt sin forsvars tale for kong Agrippa og fortalte om det syn han havde haft, da han så et lys og hørte en røst, men det var dog kun få, som troede ham: nogle sagde at han var uærlig, andre at han rasede, og han blev spottet og hånet. Men alt dette tilintetgjorde ikke synets virkelighed. Han havde set et syn, det vidste han, og al forfølgelse under himmelen kunne ikke ændre den sag; og selv om de ville forfølge ham til døden, vidste han dog og ville til sidste åndedrag vide, at han både havde set et lys og hørt en røst tale til sig, og hele verden kunne ikke få ham til at tænke eller tro anderledes ... Således var det med mig. Jeg havde virkelig set et lys, og midt i det lys så jeg to personer og de talte virkelig til mig." (Joseph Smiths Skrivelser 2:24-25)

Profeten Moroni gemmer pladerne omkring 421 e.K.
En himmelsk budbringer viste sig

Tre år efter at Faderen og Jesus Kristus havde vist sig for Joseph Smith bad han om tilgivelse for sine synder og bad om yderligere vejledning fra Herren. Som svar på hans bøn viste en himmelsk budbringer, Moroni, sig for ham. Joseph fortalte:
"Han kaldte mig ved navn og sagde til mig, at han var en budbærer, sendt til mig fra Guds åsyn, og at hans navn var Moroni, at Gud havde et værk for mig at udføre, og at mit navn skulle nævnes for godt og ondt blandt alle nationer, slægter og tungemål, eller at der skulle tales både godt og ondt om det blandt alle folk. Han sagde, at der var en bog henlagt, der var skrevet på guldplader, og som indeholdt en beretning om dette kontinents (amerikas) tidligere indbyggere og deres oprindelse. Han sagde også, at den indeholdt det evige evangelium i dets fylde, som Frelseren overgav de tidligere indbyggere det." (Joseph Smith - Historie 2:33-34)

Moroni var den sidste af profeterne, som skrev i den gamle optegnelse. Gud befalede ham, omkring år 421 e.K. at begrave pladerne med profeternes skrivelser i Cumorah-højen. Sammen med pladerne lagde han en brystplade hvori var Urim og Tummim, nogle seersten som Guds profeter i fordums tid brugte til, at modtage åbenbaringer fra Gud og til at oversætte gamle hellige optegnelser. Joseph ville få brug for dem når han skulle oversætte den gamle optegnelse til nutidssprog. Englen viste i et syn Joseph, hvor de gamle optegnelser lå gemt. Han fortalte ham også mange vigtige ting vedrørende Herrens værk i de sidste dage. Joseph gik dagen efter hen til Cumorah-højen. Om denne oplevelse fortalte han følgende:

"På vestsiden af denne høj, ikke langt fra toppen, under en temmelig stor sten, lå pladerne gemt i en stenkiste. Denne sten var tyk og afrundet midt på oversiden og tyndere ud mod kanterne, så midterpartiet var synligt over jorden, medens kanterne rundt omkring var dækket med jord. Da jeg havde fjernet jorden, fik jeg fat i en stang, som jeg stak ind under kanten på stenen, og løftede denne op med lidt anstrengelse. Jeg kiggede ned, og der så jeg virkelig pladerne, Urim og Tummim samt brystpladen, som sendebudet havde sagt." (Joseph Smith - Historie 1:51-52)

Joseph fik først pladerne af Moroni efter fire års forberedelse. I løbet af denne periode gav Moroni ham yderligere instruktioner om, hvordan Kristi Kirke skulle organiseres og ledes på jorden.

De gamle optegnelser blev oversat ved Guds gave og kraft
Joseph Smith oversatte disse gamle optegnelser ved Guds gave og kraft. Han fik hjælp til arbejdet af Martin Harris og senere af Oliver Cowdery, der på forskellige tidspunkter virkede som skrivere for ham. Oliver Cowdery beskrev begivenheder omkring oversættelsen med disse ord:

"Det var dage, som man aldrig kan glemme - at sidde under lyden af en stemme, der talte drevet af himmelens inspiration, fyldte mit hjerte med største taknemmelighed! Dag efter dag vedblev jeg uafbrudt at nedskrive historien eller beretningen, den såkaldte Mormons Bog, efterhånden som ordene faldt fra hans læber, da han ved hjælp af Urim og Tummim eller 'udtyderne', som nefitterne ville have sagt, oversatte." (Joseph Smiths Skrivelser 3:1)

Da arbejdet med oversættelsen var færdigt blev de første 5.000 eksemplarer af Mormons Bog trykt. Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige blev formelt organiseret med 6 medlemmer i 1830. Den officielle statistik for Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige i 2019 viser at kirken på verdensplan havde 16,313,735 medlemmer. Kilde: newsroom.LDS.org

Indholdsfortegnelse
Mormons Bog

"Og se, efter de mange vidnesbyrd, som er blevet givet om ham, er dette det vidnesbyrd, det seneste af dem alle, som vi giver om ham: At han lever! For vi så ham, ja, ved Guds højre hånd; og vi hørte røsten aflægge vidnesbyrd om, at han er Faderens Enbårne." ( L&P 76:22-24 )