Temple Square i Salt Lake City, Utah

Kristi Kirke genoprettet

"Så siger jeg også dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min Kirke, og dødsrigets Porte skal ikke få magt over den." (Matt. 16:18)

Da Jesus Kristus levede på jorden organiserede han en kirke. Det var ikke Johannes Døberens, apostlen Peters, Paulus' eller noget andet menneskes kirke. Det var hans egen kirke og han var dens overhoved (Efes. 5:23). Kirken var en organisation, der skulle hjælpe hans efterfølgere med at udarbejde deres egen frelse, og til at modtage hjælp og trøst. Herren efterlod dem ikke uorganiserede efter sin død. Han sørgede for at kirken med dens embeder var der for medlemmerne. Kirken var nødvendig til at hjælpe og vejlede hvert enkelt medlem, som søgte at vandre på den smalle vej, som fører til evigt liv.

Genoprettelsen af Jesu Kristi Kirke i de sidste dage forudsagt af Guds profeter

Profeten Daniel (606f.Kr.-536f.Kr.) så i en åbenbaring at Himlens Gud i de sidste dage ville "oprette et rige, som aldrig i evighed skulle forgå." (Daniel 2:44) Dette rige blev i åbenbaringen symboliseret ved en sten der "blev revet løs, men ikke ved menneskehånd," stenen ramte billedstøtten (verdens riger), blev til et bjerg og fyldte til sidst hele jorden. (Daniel 2:34-35) Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tror, at stenen, der blev revet løs, ikke ved menneskehænder, er genoprettelsen af Jesu Kristi Kirke i de sidste dage samt gengivelsen af det evige evangelium, som nu forkyndes i verden af kirkens ledere og missionærer (Johs.Åb. 14:6-7 | L&P 45:28), som en forberedelse til Herrens andet komme. (L&P 1:17-18 | L&P 45:39-44)

Hvorfor var en genoprettelse af Jesu Kristi Kirke nødvendig?

Genoprettelsen af Jesu Kristi Kirke var nødvendig fordi apostlene døde og fordi der skete et frafald fra den kirke, som Herren organiserede, mens han levede på jorden. Alle apostlene pånær Johannes døde i løbet af det første århundrede e.Kr. Johannes blev sat i fængsel. I løbet af de sidste to årtier i det andet århundrede var den første generation af de, som kendte og hørte apostlene også døde. Uden apostle var der ingen til at sikre at Kristi lære forblev uforfalsket, der fandtes ingen bemyndigede embedsmænd til at skære igennem når der opstod tvivl eller uklarhed omkring skriftens lærdomme. Profeten Esajas forudsagde frafaldet fra den sande religion:

"Vanhellig blev jorden under dem, som bor der, thi lovene overtrådte de, ændrede ordinancerne, brød den evige pagt." (Esajas 24:5 - King James)

Frafaldet begyndte allerede mens apostlene levede. Efter deres død accelererede det imidlertid. Frafaldet skete ikke blot ved at medlemmer gled væk fra troen. Det var også et oprør imod kirkens etablerede myndigheder. Herren har sagt: "Det er min kirke, og jeg vil stadfæste den, og intet skal ødelægge den, uden det skulle være mit folks overtrædelser." (Mosija 27:13). Det er hvad der sker når medlemmer af kirken "overtræder loven." De støtter ikke længere lederne af Frelserens kirke. Overtrædelse og ugudelighed blandt medlemmerne var således en vigtig årsag til frafaldet. Paulus forudsagde "frafaldet" og at "syndens menneske - fortabelsens søn" skulle åbenbares (JSO 2.Tess. 2:3). Dette skete da "glubske ulve" kom iblandt kirkens medlemmer (Ap.G. 20:29). Græsk filosofi og traditioner blev integreret i kirken og dens indflydelse spredte sig hurtigt gennem det kristne samfund. Kirken tilpassede sig disse ting, og disse nye tanker og skikke blev officielt anerkendt ved den Nikænske Trosbekendelse i år 325 e.Kr. og senere ved den Athanasianske Trosbekendelse omkring 500 e.Kr. Beslutningerne ved disse kirkeråd resulterede i en fuldstændig anderledes opfattelse af Gud og hvordan han er. De Nikænske og Athanasianske trosbekendelser er blevet anvendt lige siden af den vestlige kristendom. Esajas profeti om love som blev overtrådt, ordinanser som blev ændret og pagter som blev brudte (jfr. Esajas 24:5 ovenfor) gik til sidst i opfyldelse. Mænd som påstod at være apostle viste sig at være løgnere (Åb. 2:2 | 1 Johs. 2:18). Uden apostlene og kirkens bemyndigede embedsmænd var den triste dag endeligt kommet, som Profeten Amos (792 f.Kr. - 740 f.Kr.) havde profeteret om: "Se, dage skal komme, lyder det fra den Herre Herren, da jeg sender hunger i landet, ikke hunger efter brød, ikke tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord." (Amos 8:11). Herren skulle i mange hundrede år ikke tale igennem profeter, indtil Jesu Kristi Kirke blev genoprettet i 1830.

Næsten alle Bibelens epistler blev skrevet med det formål at modstå frafald i kirken. Nogle medlemmer fornægtede f.eks. Kristus (1.Johs. 2:22-26), mens andre ikke længere troede på opstandelsen (1.Kor. 15:12). Ældste Mark E. Petersen, en tidligere apostel i Jesu Kristi Kirke, sagde følgende om frafaldet:

"Jødernes lærdomme havde fordærvet meget af den kristne fremgangsmåde, de hedenske ritualers glamorøsitet sneg sig ind i de kristne ritualer. Guds sande lære gik tabt. Græsk filosofi havde næsten argumenteret de enkle guddommelige sandheder væk. Mennesker fornægtede Kristus og hans kirke og indførte deres egne lærdomme og skikke. Men alt dette var forudsagt. Herren forudså dette frafald." (Matt. 24:9-12 | Ap.G.-
20:29-30
 | 2.Peter 2:1-3 | 2.Tim. 4:3)

I en åbenbaring til profeten Joseph Smith givet i 1831 gentog Herren bl.a. Esajas 24 vers 5:

"For de er afveget fra mine ordinancer og har brudt min evigtvarende pagt." (L&P 1:15)

Esajas 24:5 er en advarsel fra Gud imod at administrere evangeliets ordinanser uden at have modtaget den rigtige myndighed til at gøre det. (Se Hebr. 5:4)

Man må spørge sig selv hvilken kirke Paulus ville have været medlem af, hvis han havde levet idag for han sagde:

"Een Herre, een tro, een dåb." (Efes. 4:5)

Modsætningen til Paulus' udtalelse ses idag ved de mange kirker som findes med forskellige trosbekendelser, forskellige måder at tro på, og flere forskellige måder at døbe på. Gud er en ordens Gud. Han er ikke ophavsmand til forvirring. Han oprettede een kirke, med een Herre, een tro og een dåb, og det var hensigten at det skulle forblive sådan.

En profeti om mange kirker i de sidste dage

Omkring 559 f.Kr. til 545 f.Kr. profeterede profeten Nefi, at der i de sidste dage ville findes mange kirker på jorden. Der findes idag tusindvis af forskellige kristne trosretninger. At der findes så mange forskellige kristne trosretninger idag er et stærkt bevis på, at der skete et frafald fra den kirke som Jesus Kristus organiserede i tidens midte. Det er også et af tidens tegn, som indvarsler Frelserens andet komme, for det blev forudset af Guds profeter, at således ville det være i de sidste dage:

"For det skal ske på den dag, at de kirker, som er bygget op, og ikke til Herren, når den ene skal sige til den anden: Se, jeg, jeg er Herrens! og de andre skal sige: Jeg, jeg er Herrens! og således skal enhver sige, som har bygget kirker op, og ikke til Herren." (2 Nefi 28:3)

Det var hensigten at apostle skulle have fortsat i kirken

Kristus satte forskellige embedsmænd i sin kirke. De havde hver deres opgaver at udføre (Luk. 6:12-16 | 10:1). Udover at forkynde evangeliet for verden (Mark. 16:15) var det også deres opgave at våge over kirkens medlemmer, som hyrder og lærere mm. (Efes. 4:11-14 | Johs. 21:15-17). Disse embedsmænd skulle vejlede kirkens medlemmer på frelsens vej og beskytte dem imod de "ulve", som ville komme ind i kirken og forsøge at skabe splittelse og indføre vranglærdomme i den. (Ap.G. 20:29-30)

Apostlene var kirkens øverste ledere (Efes. 2:19-21). Det fremgår tydeligt af skrifterne, at det var Herrens hensigt, at levende apostle skulle fortsætte i kirken. Judas som bedrog Jesus var kaldet som en apostel. Han døde kort efter sin skammelige handling og derved blev en plads ledig i De Tolvs Apostles Råd. Som det fremgår af skriften, så var fremgangsmåden, at en ny apostel blev kaldet for at udfylde den tomme plads. Apostlene påtog sig ikke selv ansvaret for at vælge den nye apostel. De bad til Herren for at finde ud af hvem han ønskede at det skulle være:

Herre, du som kender alles hjerter, vis os, hvem af de to du har udvalgt til at overtage den tjeneste og apostelgerning, som Judas har forladt for at gå bort til det sted, hvor han hører til. Så kastede de lod mellem dem, og loddet faldt på Matthias, og han blev regnet med som apostel sammen med de elleve." (Ap.G. 1:15-18, 20-26)

Apostlene døde i det første århundrede. Med deres død blev kirkens livsnerve skåret over. Den guddommelige myndighed forsvandt fra kirken, og forvanskningen af ordinanserne begyndte, som forudsagt af profeten Esajas.

Som følge af frafaldet var en genoprettelse af den sande religion og kirke nødvendig. Det budskab kirken har til verden idag er, at evangeliet er blevet gengivet til jorden. Det er sket igennem en Guds Profet, som Herren har kaldet. Jesu Kristi Kirke findes på jorden idag i dens oprindelige form, med en Profet og tolv Apostle til at lede den, og med de uforfalskede ordinanser, som Herren selv indførte i kirken da Han levede på jorden. Genoprettelsens store profet var Joseph Smith. Han var et stort redskab i Herrens hænder. Ikke en selvudnævnt prædikant, men en Guds profet som Moses, Esajas, Malakias, og andre af Guds profeter.

"Derfor har jeg, Herren, eftersom jeg kendte de ulykker, der var ved at komme over jordens indbyggere, kaldet min tjener Joseph Smith jun. og talt til ham fra himlen og givet ham befalinger og har også givet befalinger til andre om, at de skulle forkynde dette for verden; og alt dette for at det, som er skrevet ved profeterne, kunne blive opfyldt." (L&P 1:17-18)

Uofficielle sider JosephSmith.dk © 2005- Kirkens officielle side: JesuKristiKirke.dk

Indholdsfortegnelse
Profetens Mission

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige "er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten." (Efes. 2:20)

"Og således vil jeg indsamle mine udvalgte fra jordens fire hjørner, lige så mange, som vil tro på mig og give agt på min røst." (L&P 33:6)