Mormons Bog - Et andet vidne om Jesus Kristus

Mormons Bog

Endnu et vidne om Jesus Kristus


".. lyt til disse ord og tro på Kristus; og dersom I ikke tror på disse ord, tro da på Kristus. Og dersom I tror på Kristus, vil I tro på disse ord, thi det er Kristi ord." ( 2. Nefi 33:10 )

Mormons Bog er en samling af hellige skrifter, som sammen med Bibelen, Lære og Pagter og Den Kostelige Perle, udgør standardværkerne i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Den indeholder fylden af Jesu Kristi Evangelium og er blevet bragt frem til verden i vores tid ved Guds hånd. I Mormons Bog kan man bl.a. læse beretningen om nogle israelitter, som under Guds ledelse, omkring 600 f.K., blev ført ud af Jerusalem og over til det amerikanske kontinent. Bøgerne i Mormons Bog er, ligesom bøgerne i Bibelen, skrevet af profeter som kendte Jesus Kristus og som underviste folket i hans evangelium.

Jesus Kristus besøgte tidlige indbyggere i Amerika

Den vigtigste begivenhed i Mormons Bog indtraf da den genopstandne Herre, Jesus Kristus, viste sig for Nefis folk. Dette skete i direkte opfyldelse af Herrens ord før hans død og opstandelse:

"Og jeg har andre får, som ikke høre til denne fold; også dem bør jeg lede, og de skal høre min røst; og der skal blive een hjord, een hyrde." ( Johs. 10:16 )

I opfyldelse af denne profeti viste Jesus Kristus sig efter sin død og opstandelse for Nefis folk og underviste dem, mens de var forsamlet i Overflødighedens land:

"Og se, tredie gang forstod de røsten, som de hørte, og den sagde til dem: Se, min Søn, den elskede, i hvem jeg har velbehag, i hvem jeg har herliggjort mit navn, hør ham. Og da de forstod, rettede de igen blikket op mod himlen, og se, de så et menneske stige ned fra himlen, og han var klædt i en hvid kjortel; og han kom ned og stod iblandt dem; og hele mængden rettede deres øjne mod ham, og de vovede ikke at åbne munden, ikke engang den ene til den anden, og de vidste ikke, hvad det betød, thi de troede, at det var en engel, som havde åbenbaret sig for dem. Og det skete, at han strakte hånden ud og talte til folket og sagde: Se, jeg er Jesus Kristus, om hvem profeterne vidnede, at han skulle komme til verden. Og se, jeg er verdens lys og liv, og jeg har drukket af det bitre bæger, som Faderen har givet mig, og jeg har herliggjort Faderen ved at påtage mig verdens synder, hvori jeg har underkastet mig Faderens vilje i alt fra begyndelsen ... sandelig siger jeg jer, at I er dem, om hvem jeg sagde: Jeg har andre får, som ikke er af denne fold; også dem må jeg føre hid, og de skal høre min røst." (3.Nefi 11:6-11 | 15:21)

Mormons Bog gemt og opbevaret med vores tid for øje

Profeten Mormon efter hvem bogen er navngivet forkortede og samlede metalpladerne på hvilke profeterne optegnede deres lærdomme og historie. År 421 e.K. gemte hans søn, Moroni, som også var en profet, disse plader i jorden så de kunne bevares og komme frem i de sidste dage for at bære vidnesbyrd for verden om, at Jesus Kristus er verdens Frelser og Forløser, for at bekræfte Bibelens sandhed og for at genoprette dele af evangeliets lærdomme, som var gået tabt for verden.

Et andet vidne om Jesus Kristus

Mormons Bogs fremkomst skete i 1823 hvor Moroni, den samme person som så mange år tidligere havde gemt pladerne væk, viste sig for Joseph Smith og i et syn viste ham hvor pladerne lå gemt. Joseph oversatte med guddommelig hjælp Mormons Bog til nutidssprog, og den blev udgivet første gang i 1830. Det samme år hvor Jesu Kristi genoprettede Kirke blev formelt grundlagt. Mormons Bog kaldes for "Et andet vidne om Jesus Kristus." Ikke alene fordi den indeholder Jesu Kristi evangeliums fylde, men også fordi den bekræfter og supplerer Bibelen. Profeten Joseph Smith sagde, at et menneske "ville komme Gud nærmere ved at efterleve dens lærdomme end ved nogen anden bog." En proces der starter med et trofast og bønsomt studium af bogen. Gøres dette vil et menneske, uafhængigt af andre, kunne opnå en guddommelig bekræftelse på Hans virke blandt mennesker i vores tid.

Et løfte om et vidnesbyrd til den som tror

Bruce R. McConkie, en tidligere apostel i Jesu Kristi Kirke har sagt følgende: "Jesus har lidt mere at sige om hvordan jordens kæmpende pilgrimme, som er langt borte fra deres himmelske hjem, finder evangeliet, det mest kostbare som et menneske kan eje i dette liv ... Efter en tid med lang og flittig søgen; efter at have gået fra eet niveau af lys til højder med større belysning; efter måske at have tilslutte sig een kirke eller en anden i søgen efter den fred, som overgår al forstand; efter at have søgt efter sandhed med et åbent hjerte ... efter at have læst og overvejet og bedt om Mormons Bog; efter at have undersøgt Joseph Smiths og hans efterfølgers påstande om profetisk kaldelse--efter en lang periode med søgen, se, Den Kostelige Perle er fundet! Den er det evige evangelium. Guds Kirke og Rige på jorden. Det er alt hvad mennesker kan ønske sig; dets velsignelser og fred i dette liv og evigt liv i den kommende verden." (Bruce R. McConkie, Mortal Messiah, bind 2, kap. 50)

"Se, når I læser disse ting, om det er Guds visdom, at I skal læse dem, ønsker jeg at råde jer til at erindre, hvor barmhjertig Herren har været mod menneskenes børn fra Adams skabelse helt ned til den tid, da I modtager disse ting, og at I overvejer det i hjertet. Og når I modtager disse ting, formaner jeg jer til at adspørge Gud, den evige Fader, i Kristi navn, om disse ting ikke er sande; og dersom I beder af oprigtigt hjerte og med fast fortsæt samt med tro på Kristus, da vil han åbenbare sandheden deraf for jer gennem den Helligånds kraft. Og gennem den Helligånds kraft kan I kende sandheden i alle ting." ( Moroni 10:3-5 | Eter 4:11 )

Få en gratis kopi af Mormons Bog

Indholdsfortegnelse
Mormons Bog
Vidner for Mormons Bog

"Ved I ikke, at der findes mere end ├ęt folk? Ved I ikke, at jeg Herren, jeres Gud, har skabt alle mennesker, og at jeg .. lader mit ord gå ud til menneskenes børn, ja, til alle jordens slægter? .. Derfor taler jeg de samme ord til det ene folk som til det andet. Og når de to folk kommer sammen, da skal de to folks vidnesbyrd også komme sammen. Og dette gør jeg for at bevise overfor mange, at jeg er den samme i går, i dag og til evig tid."
(2 Nefi 29:7-9)