Guds Hus - Templet i Salt Lake City, Utah.

Guds Tempel

Findes Guds Tempel på jorden idag? Når man taler om templer idag, så forestiller man sig ofte templer, som blev bygget for nogle tusinde år siden, mens Guds profeter levede på jorden. Men Guds Tempel og profeter findes også på jorden idag! I forbindelse med genoprettelsen af Jesu Kristi Kirke befalede Herren Profeten Joseph Smith, at der skulle bygges et hus til Hans navn. Dette er altid sket, op gennem tiden, når Herrens folk er blevet indsamlet. I en åbenbaring givet til Joseph Smith den 26. april 1838 sagde Herren:

"Organiser jer, bered alt, hvad der er nødvendigt og byg et hus, et bedehus, et fastehus, et troens hus, et lærdommens hus, et herlighedens hus, et ordens hus, ja, et Guds hus." ( L&P. 109:8 )

Det første tempel der blev bygget i denne uddeling af evangeliet, blev indviet af Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27 marts 1836.

Herren gav sig personligt tilkende i Kirtland Templet
Den 3 april 1836 mens Joseph Smith og Oliver Cowdery var i templet gav Jesus Kristus sig personligt tilkende for dem. Ved denne begivenhed godkendte Herren templet som sit hus. Efter at Herren havde vist sig åbnedes himlene atter, hvorefter Moses og Elias viste sig og overdrog nøgler til bl.a. Israels indsamling (L&P 110). Som en delvis opfyldelse af Malakias' profeti (Mal. 3:1) viste profeten Elias sig derefter for dem. Den Elias som blev optaget til himlen uden at smage døden. Han sagde:

"Se, tiden er tilfulde kommet, om hvilken der blev talt gennem Malakias' mund, vidnende, at han (Elias) skulle blive sendt, før Herrens store og frygtelige dag kommer, for at vende fædrenes hjerte til børnene og børnenes til fædrene, at han ikke skal komme og slå hele jorden med band. Derfor er denne uddelings nøgler overgivet i jeres hænder, og herigennem kan I vide, at Herrens store og frygtelige dag er nær, ja, står for døren." (L&P 110:14-16)

Formålet med Guds Tempel
I Guds Tempel kan trofaste medlemmer af kirken indgå pagter med Gud, ved at modtage frelsens hellige ordinancer for dem selv. De kan også udføre stedfortrædende ordinancer på vegne af deres familier. Ægtepar besegles til hinanden for tid og al evighed. Forældre og børn besegles til hinanden så de hører sammen i livet efter døden mm. Man kommer også i templet for at tilbede Herren, lære evige sandheder, for at blive opbygget i troen og for at føle Guds fred.

Tidligere præsident i kirken, Gordon B. Hinckley, sagde følgende i sin tale, This Peaceful House of God:

"Hver enkelt tempel der bygges af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige står som et udtryk for dette folks vidnesbyrd om, at Gud vores Evige Fader lever, at Han har en plan til velsignelse af Hans sønner og døtre i alle generationer, at Hans elskede Søn, Jesus Kristus, som blev født i Bethlehem i Judæa og blev korsfæstet på Golgatas kors, er verdens Frelser og Forløser, hvis forsonende offer muliggør opfyldelsen af denne plan i det evige liv, for enhver som accepterer og efterlever evangeliet. Ethver tempel, hvad enten det er stort eller lille, gammelt eller nyt, er et udtryk for vort vidnesbyrd om at livet efter døden er lige så virkeligt og sikkert, som livet her på jorden. Der ville ikke være noget behov for templer hvis ikke den menneskelige ånd og sjæl var evige. Enhver ordinance som udføres i disse hellige huse har evigtvarende konsekvenser. Mens Herren levede på jorden overdrog Han sine disciple det evige præstedømme, idet han sagde:

"Og jeg vil give dig Himmeriges Riges Nøgler, og hvad du binder på Jorden, det skal være bundet i Himlene, og hvad du løser på Jorden, det skal være løst i Himlene." (Matt. 16:19.)


Melkisedeks præstedømme gengives af de tidlige apostle Peter, Jakob og Johannes.

Den samme myndighed er blevet overdraget mennesker i denne generation under Peter, Jakob og Johannes' hænder, som havde modtaget den direkte fra Herren. Denne magt til at binde i himlen hvad der bindes på jorden, udøves i disse hellige huse. Enhver af os er underlagt døden. Men gennem denne evige plan, gjort mulig gennem Forløserens sonoffer, kan alle gå videre og leve i herligheder større end noget man kan opleve i dette liv. Dette er grunden til at tidligere generationer i kirken kæmpede så hårdt og med så umådelig stor tro, for at bygge et hus værdigt til at blive indviet til Gud vores Evige Fader og Hans Søn, Herren Jesus Kristus." (Ensign, Maj 1993)

Få en gratis kopi af Mormons Bog

Indholdsfortegnelse
Profetens Mission