Joseph Smith oversætter de gamle optegnelser

Evangeliet gengivet

Joseph Smiths kaldelse som Profet, Seer og Åbenbarer, og gengivelsen af Jesu Kristi evangelium i vores tid er opfyldelse af profeti, og indvarsler Herrens andet komme. Allerede i april 1829 erklærede Frelseren, i en åbenbaring til Joseph Smith:

"Denne slægt skal f� mit ord gennem dig." ( L&P 5:10 )

Betydningen af Joseph Smiths bidrag til verden kan ikke måles. Han var inspireret som intet andet menneske i hans generation, eller i århundrede før, havde været inspireret. Han blev udvalgt af Gud til at lægge grundvoldet til Guds Rige såvel som Guds Kirke på jorden, og ved Guds magt var han istand til at frembringe et fordums folks hellige optegnelse, som levede på det amerikanske kontinent, og at gengive Jesu Kristi uforfalskede lærdomme til jorden i vores tid. Vi takker og priser vores Himmelske Fader og vores Frelser Jesus Kristus for det store og forunderlige værk, som de står bag ved gengivelsen af evangeliet til jorden, og ved genoprettelsen af Jesu Kristi Kirke, i denne sidste uddeling af evangeliet.

Hvorfor var en gengivelse af Jesu Kristi evangelium nødvendig?
Det er en almindelig opfattelse at Bibelen er komplet og at der derfor ikke er brug for mere hellig skrift. Dette er imidlertid ikke rigtigt. Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige lærer at Jesu Kristi evangelium er blevet givet til mennesker på jorden mange gange siden jordens skabelse. Det blev først givet til Adam og Eva. De underviste deres børn i evangeliet, men de fleste af dem faldt fra troen ( Moses 5:12-13 ). Til sidst fandtes evangeliet ikke længere på jorden hvorfor en gengivelse var nødvendig. Så kaldte Gud Enok og gav ham evangeliet. Evangeliet blev også givet til Noa, Abraham, Moses og til andre af de fordums profeter. Da Frelseren kom i tidens midte blev evangeliet gengivet til jorden igen. Men som nævnt i Kirken Genoprettet eksisterede kirken, som Jesus Kristus oprettede kun i dens oprindelige form i få år under det første århundrede e.K. Da frafaldet fra Kristi kirke begyndte gentog det samme mønster som tidligere sig. Men denne gang ville frafaldet være universelt og Gud ville ikke i mange hundrede år tale til jorden igennem en profet. Ikke før tiden var kommet, hvor der skulle ske en genoprettelse af alt, som forudsagt af Apostelen Peter( Ap.G. 3:20-21 ). En tid hvor Herren ville udstrække sin hånd for "i tidernes fylde at sammenfatte alt, både det himmelske og det jordiske, i Kristus." ( Efes. 1:9-10 )

Det fremgår således af Bibelen, at Herren på et tidspunkt ville begynde at genoprette alt. At genoprette betyder at bringe noget, som er gået tabt, tilbage til det som det oprindeligt var. Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige lærer at "tidernes fylde" som Paulus talte om er de sidste dage som vi lever i. Når den tid kom ville Herren kalde en profet, gengive fylden af Jesu Kristi evangelium samt genoprette Jesu Kristi Kirke på jorden som den oprindeligt var. Apostlen Johannes så denne store begivenhed ske i en åbenbaring, som Herren gav ham:

"Og jeg så en anden Engel flyve midt oppe under Himmelen, som havde et evigt Evangelium at forkynde for dem, der bo på Jorden, og for alle Folkeslag og Stammer og Tungemål og Folk." ( Johs.Åb. 14:6 )

Det bør bemærkes at Johannes skrev Åbenbaringsbogen i den sidste del af det første århundrede, mellem 81 e.K. og 96 e.K. På daværende tidspunkt var Herren og de andre apostle for længst døde. I den nævnte åbenbaring skrev han om noget som skulle ske i fremtiden.

Genoprettelsen af evangeliet i de sidste dage er en del af genoprettelsen af alle ting, som apostlene forudså. Den engel som Johannes så har allerede været her! Tidligere Præsident for kirken, Gordon B. Hinckley, vidnede:

"Den engel har været her. Hans navn er Moroni. Han er en røst der taler fra støvet, som bringer et andet vidne om den levende virkelighed af Herren Jesus Kristus. Vi har endnu ikke bragt evangeliet til enhver nation, slægt, tungemål og folkeslag. Men vi har gjort store fremskridt. Vi er gået hvorsomhelt vi fik tilladelse til det. Gud står ved roret og vil ved Hans magt åbne døre ifølge sin guddommelige vilje. Dette har jeg tillid til. Det er jeg sikker på .. Lige så sikkert som der er en Almægtig Fader i Himmelen, lige så sikkert som der er Hans Søn, vores guddommelige Forløser, lige så sikkert er dette værk bestemt til at nå ud til mennesker overalt." ( Stay the Course�Keep the Faith, Ensign, Nov. 1995, 70�71 )

Mormons Bog om tabet af tydelige og dyrebare ting i Bibelen
En af frafaldets konsekvenser var at vigtige dele af Bibelen enten gik tabt eller blev forvansket. Derudover blev Bibelen lænket til præstens prædikestol i kirken, hvorved den blev holdt borte fra almindelige mennesker, som måtte sætte deres lid til præstens forkyndelse og fortolkning af den. Ydermere så fandtes Bibelen kun på Latin, et sprog som kun de adelige og præsterne forstod. Det var ikke før under Renæssancen, efter at Johannes Gutenberg havde opfundet Den Mekaniske Trykpresse, og efter at Bibelen var blevet oversat til Engelsk, at den blev tilgængelig for menigmand. I denne lange mørke periode under Middelalderen gik mange dyrebare ting i Bibelen tabt. Herren viste i en åbenbaring til Profeten Nefi, at disse udeladelser og ændringer ville ske som en konsekvens af frafaldet:

"Disse sidste optegnelser, som du har set blandt folkene skal stadfæste sandheden af de første (Bibelen), som kommer fra Lammets tolv apostle, og skal åbenbare de tydelige og dyrebare ting, der blev taget bort fra dem (Bibelen) og skal kundgøre for alle slægter, tungemål og folk, at Guds Lam er den evige Faders Søn og verdens Frelser, og at alle mennesker må komme til ham, da de ellers ikke kan blive frelst." ( 1.Nefi 13:40 )

"Du ser derfor, at efter at bogen er gået gennem den store og vederstyggelige kirkes hænder, er der fjernet mange tydelige og ypperlige ting fra bogen, som er Guds Lams bog. Og efter at disse tydelige og vigtige ting er fjernet, går den ud til alle de ikke-jødiske nationer; og efter at den er udgået til alle disse nationer .. ser du, at på grund af de mange tydelige og vigtige ting, som er blevet taget ud af bogen, og som var tydelige at forstå for menneskene i overensstemmelse med den klarhed, som findes hos Guds Lam - på grund af de ting, der er taget bort af Lammets evangelium, er der mange, der snubler, ja så meget, at Satan får stor magt over dem. ." ( 1.Nefi 13:28-29 )

"For se, siger Lammet, jeg vil give mig tilkende for dine efterkommere (i Amerika), så de vil skrive meget, som jeg vil forkynde for dem, og som vil være tydeligt og dyrebart; og efter at dine efterkommere er blevet udryddet og er sunket ned i vantro og ligeså dine brødres efterkommere, se, da skal dette blive skjult for at komme frem til ikke-jøderne ved Lammets gave og kraft. Og i dette skal mit evangelium skrives, siger Lammet og min klippe og min frelse." ( 1.Nefi 13:35-36 )

Hvordan var Bibelen før disse tydelige og dyrebare ting blev fjernet fra den?
Mht. Det Gamle Testamente så blev det oprindeligt skrevet, som et vidnesbyrd om Jesus Kristus og det indeholdt betydeligt mere i dets oprindelige form. En ting som Profeten Joseph Smith lærte var, at Jesu Kristi evangelium blev givet til mennesker lige fra det første menneske Adam blev sat på jorden. Det er blevet sagt at havde vi Det Gamle Testamente i dets oprindelige form, så ville vi have et stærkt og ufejlbarligt vidnesbyrd om Jesus Kristus, at han var Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, Det Gamle Testamentes Jehova, og at hans komme til jorden i tidens midte blev forudsagt af alle Det Gamle Testamentes profeter.

Mange ting er også gået tabt, eller blevet ændret, i Det Nye Testamente, men Nefi hentydede primært til vidnesbyrdet om Jesus Kristus, som ikke længere fandtes i Det Gamle Testamente. Dette er årsagen til, at så mange kristne idag tror, at evangeliet blev givet til jorden første gang, da Kristus kom med det i tidens midte. Dette er ikke tilfældet! Joseph Smith sagde ved en lejlighed:

"Jeg tror på Bibelen, som den lød, da den kom fra de oprindelige forfatteres pen. Uvidende oversættere, ligegyldige og skødesløse afskrivere eller rænkefulde og fordærvede præster har begået mange fejl." (Profeten Joseph Smiths Lærdomme, s. 394)

Uden guddommelig vejledning igennem Apostle til at opretholde Kristi sunde lære begyndte mennesker snart at forvanske skriften. Profeten Nefi forudså dette og han så også motiverne bag det:

"Og alt dette har de gjort for at forvanske Herrens rette veje, så at de kunne forblinde menneskenes øjne og forhærde deres hjerter." ( 1.Nefi 13:27 )

Andre hellige skrifter gengiver tabte dele af Kristi evangelium
Udover Bibelen har Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige følgende kanoniske skrifter:

Mormons Bog. Den er en forkortelse af optegnelser om de fordums indbyggere i Amerika, som Profeten Mormon foretog. Den indeholder fylden af Jesu Kristi evangelium. Den består af 15 bøger skrevet af Guds profeter, som levede i fordums Amerika. Den "skal vise resten af Israels hus, hvilke store ting Herren har gjort for deres fædre, så at de må få kendskab til Herrens pagter og vide, at de ikke er forstødt til evig tid." ( Mormons Bogs titelblad ) Den blev skrevet på Guds befaling og med vores tid for øje. Den bekræfter for alle mennesker at Bibelen er sand. Den skal overbevise jøder og ikke-jøder om at Jesus er Kristus, denne verdens Frelser og Forløser, som åbenbarer sig for alle folk. Profeten Joseph Smith oversatte Mormons Bog til engelsk gennem Guds gave og kraft. Ved en lejlighed sagde han at "et menneske ville komme Gud nærmere ved at adlyde dens forskrifter, end ved nogen anden bog." ( "History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints," 4:461 ). Mormons Bog kan læses online.

Lære og Pagter. Lære og Pagter indeholder profetier og åbenbaringer, som blev givet til profeten Joseph Smith ved kirkens genoprettelse. Med Lære menes Kristi Lære. Pagter fordi Gud i forbindelse med evangeliets gengivelse og Kirkens genoprettelse atter har givet sine pagter til mennesker på jorden. Bl.a. de samme løfter, som blev givet til Abraham.

I Lære og Pagter forklares bl.a. kirkens organisation, ligesom præstedømmets embeder og funktioner defineres. Den indeholder også vidunderlige sandheder, som gik tabt for verden for hundreder af år siden (se f.eks. L&P 76 og 88). Nogle afsnit kaster yderligere lys over Bibelens lærdomme (se L&P 29 og 93), og derudover indeholder den profetier om kommende begivenheder ( se f.eks. L&P 45 og 133 om Herrens andet komme )

Lære og Pagter kan læses online. Den er for alle mennesker. Herren sagde i en åbenbaring til Joseph Smith:

"Thi sandelig, Herrens røst lyder til alle mennesker, og ingen skal kunne undfly. Der findes intet øje, som ikke skal se, ej heller øre, som ikke skal høre, ej heller hjerte, som ikke skal gennembores... Og en advarselsrøst skal gå ud til alle mennesker gennem mine disciples mund, som jeg har udvalgt i disse sidste dage." ( L&P 1:2,4 )

Hvorfor en advarselsrøst? Fordi gengivelsen af evangeliet indvarsler Herrens andet komme, som står for døren. Herren giver alle en mulighed for at undfly de alvorlige begivenheder, som skal finde sted op til hans andet komme. Han "G�r intet uden at have �benbaret sin hemmelighed for sine tjenere, profeterne." (Amos 3:7) Derfor lyder hans røst til alle mennesker idag.

Åbenbaringen om de dødes forløsning. I Lære og Pagter 135 findes også åbenbaringen om de dødes forløsning, der blev givet til Joseph F. Smith, en af kirkens tidligere præsidenter. I åbenbaringen gav Gud ham vigtig kundskab om Jesu Kristi besøg i åndeverdenen, samt om de dødes forløsning. Præsident Joseph F. Smith fik denne åbenbaring, mens han grundede over det, som apostlen Peter skrev om vor Herres besøg i åndeverdenen. ( 1.Peter 3:18-20 og 1.Peter 4:6 )

Den Kostelige Perle indeholder Abrahams Bog, Moses Bog og Joseph Smiths Skrivelser.

Abrahams Bog er skrevet af troens fader, Abraham. Den blev oversat af profeten Joseph Smith fra en papyrusrulle, der blev fundet i en ægyptisk katakomb, og kom i Joseph Smiths besiddelse i 1830. Den indeholder bl.a. vigtige oplysninger om jordens skabelse, om Guds pagt med Abraham, evangeliet, samt om Guds natur og Guds præstedømme. Abrahams Bog kan læses online.

Moses Bog indeholder en beretning om Moses syner og åbenbaringer, givet til profeten Joseph Smith i juni og december 1830. Skabelsesberetningen i Mose Bog er mere detaljeret end den i Bibelen, og den klargør endvidere vigtige doktriner og belæringer, som er gået tabt i Bibelen. - Udvalgte dele af Moses Bog kan læses online.

Joseph Smiths Skrivelser indeholder dele af profeten Joseph Smiths inspirerede oversættelse af Bibelen, hans eget personlige vidnesbyrd om de begivenheder der fandt sted da Faderen og Kristus viste sig for ham, engelen Moronis besøg, kirkens trosartikler samt en åbenbaring, som han modtog om Guds rige. - Joseph Smiths vidnesbyrd kan læses online.


Få en gratis Mormons Bog

Indholdsfortegnelse
Profetens Mission

"Og når ikke-jødernes tider er kommet, skal et lys bryde frem blandt dem, der sidder i mørke, og det skal være mit evangeliums fylde." ( L&P 45:28 )