Faderen og Sønnen viser sig for Joseph Smith

Den første åbenbaring

Den første begivenhed, som fandt sted i forbindelse med gengivelsen af evangeliet og genoprettelsen af Jesu Kristi Kirke i vores tid, var Gud Faderens og Jesu Kristi besøg til profeten Joseph Smith. På det tidspunkt boede Joseph og hans familie i Manchester, hvor der opstod en usædvanlig religiøs vækkelse. Mange tilsluttede sig de forskellige kirker, hvilket fremkaldte en hel del røre og splittelse. Joseph som var en ung dreng var forvirret fordi de forskellige sekter fortolkede de samme skriftsteder i Bibelen så forskelligt. Nogle råbte "Se her er Kristus!", andre "Nej, der!" Nogle troede på metodisterne, andre på baptisterne, og atter andre på en anden kirke. Der var megen ordstrid og meningsudveksling mellem de forskellige sekter. Joseph troede på Gud og Jesus Kristus og ønskede at tilslutte sig den rigtige kirke, men kunne ikke finde ud af hvilken der var den rigtige. Hans sind var derfor meget foruroliget i denne periode.

Et løfte i Bibelen
En dag læste Joseph Smith følgende løfte i Jakobs Brev:

"Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den." ( Jakobs Brev 1:5 )

Han bar senere vidnesbyrd om oplevelsen med disse ord:

"Aldrig har et skriftsted gjort stærkere indtryk på noget menneskes hjerte, end dette dengang gjorde på mig. Det syntes med stor kraft at trænge ind i hvert af mit hjertes følelser. Jeg overvejede det atter og atter, da jeg bestemt vidste, at dersom noget menneske trængte til visdom fra Gud, var det mig; thi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og medmindre jeg kunne få mere visdom, end jeg da havde, ville jeg aldrig få det at vide; thi de forskellige sekters religionslærere udlagde det samme skriftsted på så forskellig måde, at alt håb om at afgøre spørgsmålet ved at henvise til Bibelen tilintetgjordes." ( Joseph Smith - Historie 1:12 )

En troens bøn
Som følge af denne oplevelse besluttede Joseph sig til helt konkret at prøve Gud på dette løfte. Han gik en dag ud i en lund og bad en bøn til Gud om at få visdom så han kunne vide hvilken kirke han skulle tilslutte sig. Som svar på hans bøn viste Gud Faderen og Jesus Kristus sig for ham. Om denne begivenhed vidnede Joseph:

"Jeg så jeg en lyssøjle lige over mit hoved, stærkere end solens glans, og den dalede gradvis ned, indtil den hvilede på mig..Da lyset hvilede på mig, så jeg to personer, hvis glans og herlighed trodser enhver beskrivelse, stående over mig i luften. Den ene af dem talte til mig, kaldte mig ved navn og sagde, idet han pegede på den anden: Denne er min elskede Søn. Hør ham!" ( Joseph Smith - Historie 1:16-17 )

Joseph Smith talte ansigt til ansigt med Jesus Kristus
Derefter talte Herren ansigt til ansigt med Joseph Smith (som Han f.eks. gjorde med profeten Moses ( 2.Mos. 33:11 / 5.Mos. 5:4 ). Herren sagde bl.a. til Joseph at han ikke skulle tilslutte sig nogle af de eksisterende kirker. Han lærte ved den lejlighed at der var sket et frafald fra den kirke, som Jesus Kristus oprettede i tidens midte, og at der derfor ikke fandtes nogen kirke på jorden, som Herren anerkendte. Joseph fik at vide, at han skulle virke som et redskab i Herrens hænder ved gengivelsen af Jesu Kristi evangeliums fylde, samt ved genoprettelsen af Jesu Kristi Kirke i dens oprindelige form, som den fandtes organiseret på Frelserens tid.

En hellig optegnelse som indeholder Jesu Kristi evangelium i dets fylde
På et senere tidspunkt fik Joseph besøg af en Guds engel, som i et syn viste ham hvor en gammel hellig optegnelse lå gemt. Denne optegnelse indeholdt fylden af Jesu Kristi evangelium, som det blev forkyndt for de tidlige indbyggere i Amerika. Joseph modtog denne optegnelse, Mormons Bog, i 1827 og oversatte den med guddommelig hjælp til nutidssprog. Mormons Bog indeholder 15 bøger skrevet af Guds profeter, som levede på det amerikanske kontinent i fordums tid, før Amerika blev opdaget af Columbus. Disse profeter nedskrev på Guds befaling med vores tid for øje de profetier og åbenbaringer, som Herren gav dem. Herren sagde til dem at disse ting skulle komme frem i de sidste dage, for at bære vidnesbyrd for verden om Frelserens mission, som denne verdens Frelser og Forløser, for at bekræfte for mennesker at Bibelen er sand, og for at give mennesker mulighed for at berede sig til Herrens andet komme, som er nært forestående.

Få en gratis Mormons Bog

Indholdsfortegnelse
Profetens Mission

"Fortsat åbenbaring er hjerteblodet i Jesu Kristi evangelium." (Thomas S. Monson, Liahona Nov. 2008)